K ČESKO-ARMÉNSKÝM VZTAHŮM. Parrésia XV (2021) Revue pro východní křesťanství.

  • 27.03.2022
  • 0
  • 218 Views

Parrésia XV (2021)

Revue pro východní křesťanství

Michal Řoutil, Pavel Milko (eds.)

Patnácté číslo naší revue zahajujeme tematickým blokem „Křesťané v předislámské a raně islámské Arábii“. Záměrná chronologická šíře má naznačit, že počátky křesťanství na Arabském poloostrově sahají daleko hlouběji, než se obecně soudí, a místní náboženský kvas procházel bouřlivým vývojem s několika zásadními zvraty. Všech pět příspěvků přináší nejen originální výzkum českých badate­lů, nýbrž také u nás dosud neznámé překlady pramenů ze syrské aramejštiny a arabštiny. K tématu se dále váže rozhovor s orientalistkou dr. Mladou Mikulicovou, několik recenzí aktuálních publikací a esej prof. Luboše Kropáčka.

I na dalších stranách najdete mnoho zajímavého – mj. zamyšlení nad per­formativní složkou východní liturgie, stať o vztazích Řádu německých rytířů s Byzancí a Uherským královstvím, dva články zkoumající na základě unikát­ních archivních dokumentů česko-arménské vztahy ve 20. století a v oddílu Fontes rovněž překlad dvou textů raně křesťanského afrického biskupa Cypriá­na z Karthága.

OBSAH

TEMATICKÝ BLOK:

KŘESŤANÉ V PŘEDISLÁMSKÉ A RANĚ ISLÁMSKÉ ARÁBII

Jaroslav Brož – Mučedníci z Nadžránu: List Symeona z Bét Aršámu

Mlada Mikulicová – Kuss bin Sáida al-Ijádí: kazatel a básník staré Arábie

Lukáš de la Vega Nosek – Od Jordánu k Eufratu: Antonín Rauh al-Quraší (z. 799), konvertita z vybraného muslimského rodu křesťanským mučedníkem

Michal Řoutil – Kolik času zbývá Hagařiným synům? Dva prameny k raným křesťansko-muslimským vztahům a několik poznámek k nim

Lukáš de la Vega Nosek – Theodor Abú Qurra a jeho Traktát o svobodě (Majmar fí al-hurríja): Úvodní studie a částečný překlad

ORTHODOXIA

Alena Sarkissian – Enargés te kai energos parúsia čili K performativní dimenzi liturgie

MEZI VÝCHODEM A ZÁPADEM

Lubomíra Havlíková – Ve znamení kříže: Byzanc, Uherské království a řád německých rytířů

K ČESKO-ARMÉNSKÝM VZTAHŮM

Anna Karapetyan – Karel Hansa: A Journey of Development and Self-creation. A Complete View

Anna Karapetyan – Armenians in the Travelogues of Jiří Hanzelka and Miroslav Zikmund, and Their Journey to Armenia

FONTES

Ladislava Říhová – Cyprián z Karthága – Dva méně známé texty raně křesťanského afrického biskupa (De zelo et livore a De bono patientiae)

ESEJ

Luboš Kropáček – Islámská religionistika za Násirovy éry. Abú Zahra a nové akcenty

POLEMIKA

Lubomíra Havlíková – Ad clavum et litteram. Dva exkurzy k aktuálním tématům

ROZHOVOR

O stopách křesťanského života ve staroarabské poezii, překladech  hymnů sv. Efréma Syrského a o počátcích křesťansko-muslimské kulturní výměny: Rozhovor s Mladou Mikulicovou (M. Řoutil)

RECENZE

Život mezi kostely a mešitami: nad novými příspěvky k raně středověkým církevním dějinám Blízkého východu – Jack Tannous, Christian C. Sahner, Philip Wood (Michal Řoutil)

La Tunica di al-Masīḥ: La Cristologia delle grandi confessioni cristiane dell’Oriente nel X e XI secolo (Lukáš de la Vega Nosek)

Commentary on the Creed (Tafsīr al-amānah al-kabīrah) (Lukáš de la Vega Nosek)

The Trinitarian Analogies in the Christian Arab Apologetic Texts (750–1050) (Lukáš de la Vega Nosek)

Ludmila: kněžna a světice (Michal Téra)

A Cabinet of Byzantine Curiosities: Strange Tales and Surprising Facts from History’s Most Orthodox Empire (Michal Řoutil)

Ročenku si můžete objednat přímo v redakci, u nakladatele, nebo u dob

NAŠI PARTNEŘI

ORER ARMENIAN EUROPEAN MAGAZINE
connect with us: