Besedy o arménské genocidě s historiky Petrem Novákem a Markem Jandákem. 7.07.22

  • 05.07.2022
  • 0
  • 222 Views

Besedy o arménské genocidě s historiky Petrem Novákem a
Markem Jandákem.

Měli by diskutovat o zrodu nacionalismu a proměnách soužití
národů osmanské říše se zaměřením na genocidu Arménů a Řeků.

Beseda proběhne ve čtvrtek 7. 7. 2020 na festivalu Šrámkova Sobotka od 16.00 v sále
Spořitelny. Adresa: Praha, Jičínská 420, Sobotka, vchod z ulice Šolcova.

S Petrem Novákem a Markem Jandákem


Beseda, Spořitelna

Diskuse o zrodu nacionalismu a proměnách v soužití národů
Osmanské říše. Zaměříme se na genocidu osmanských Arménů a Řeků
a poukážeme na nejvýraznější shody a rozdíly mezi těmito dvěma fenomény.
Zamyšlení nad výměnou obyvatelstva na řecko-tureckém příkladu. Vysvětlíme si genocidu Arménů ve východní Anatolii jako výraz turecké demografické politiky,
jako úsilí zcela vymazat genia loci spojeného s křesťanskými národy.


PhDr. Petr Novák, Ph.D., absolvoval studium historie a politologie na
Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.
Doktorát v oboru moderních dějin získal na Fakultě sociálních věd téže
univerzity. Zabývá se ruskou a sovětskou zahraniční politikou a mezinárodními
vztahy na Blízkém východ v 19. století a v 1. polovině 20. století,
československo-tureckými vztahy v letech 1918–1945 a dějinami Turecka.
Působí rovněž jako překladatel.

Mgr. Marek Jandák vystudoval sociální dějiny na Filozofické fakultě
Univerzity Karlovy, kde dále pokračuje v doktorském studiu. Podílí se na
vytváření databáze obětí romského holocaustu a dále působí v univerzitním
Centru pro transdisciplinární výzkum násilí, traumatu a spravedlnosti. V roce
2018 vydal knihu Arménská genocida: příčiny, průběh a osobní svědectví (1915–
1922).

Šrámkova Sobotka je festival českého jazyka, řeči a literatury, nejstarší tuzemská akce svého druhu. Každoročně se koná v prvním červen­covém týdnu na počest vý­znamného sobo­teckého rodáka, básníka Fráni Šrám­ka, při pří­ležitosti výročí literá­tova úmrtí.

Posláním festivalu je napomáhat zájmu veřej­nosti o mateřštinu, kulturu mluve­ného slova a lite­raturu. Nalézáním sou­vztažnosti mezi historií a současným vývojem oboru jsou obje­vovány nové možnosti, jak nazírat poezii, literaturu a sloves­nou kulturu, ale také didaktiku češtiny. V ne­poslední řadě Šrámkova Sobotka pečuje o rozvoj kultury města a regionu. Zmíněná proble­matika je každoročně pojímána prizma­tem určitého tématu – 66. ročník festi­valu v roce 2022 nese pod­titul Genius loci.

Téma je nahlíženo prostřednictvím řady pro­gra­mo­vých linií. Patří mezi ně odborné před­nášky, besedy, autorská a scénická čtení, ale i di­va­delní před­stavení či hudební a filmové pořady. Vedle programu festival nabízí řadu tvůrčích a di­dak­tických dílen s předními českými umělci a odborníky. Festiva­lové publikum je věkově a profesně různo­rodé – mezi účastníky patří studenti, rodiny s dětmi i senioři. Všechny spo­juje zájem o slovo v různých jeho proměnách a projevech.

Pořadatelem festivalu je město Sobotka pro­střed­nictvím příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Sobotka. Festival se usku­tečňuje za finan­ční pod­pory města, Minister­stva kultury a Králové­hra­deckého kraje, který festivalu zároveň poskytuje trvalou záštitu.

program 66. ročníku | Šrámkova Sobotka (sramkovasobotka.cz)

NAŠI PARTNEŘI

ORER ARMENIAN EUROPEAN MAGAZINE
connect with us: