V severní Arménii se potvrdilo znečištění půdy toxickými látkami

  • 09.12.2019
  • 0
  • 96 Views

V půdě zkoumané oblasti bylo zjištěno zvýšené množství arzenu, kadmia, mědi, molybdenu, niklu a olova.

ALAVERDI / PRAHA – Arnika a její partnerská organizace Centrum pro aktivizaci a podporu obyvatel (CCMS) dnes zveřejnily studii potvrzující výskyt vysokého množství nebezpečných chemických látek v půdě severoarménské provincie Lorri. Výsledky studie ukazují, že průmyslová zařízení v Alaverdi a Akhtale znečišťují okolí potenciálně karcinogenními látkami. V oblasti se vyskytují těžké kovy včetně arsenu a kadmia. Tato studie rovněž potvrdila vysoký výskyt dioxinů ve slepičích vejcích z volného výběhu. Místní nevládní organizace požadují další výzkum a případné náhrady škod za újmu na zdraví obyvatel.

Předmětem výzkumu, který používal software RISC (Risk-Integrated Software for Cleanups), byly vzorky půdy, potravin a lidských vlasů. Jeho závěrem je, že v severní Arménii, která je zemědělskou oblastí, dochází ke znečištění těžkými kovy. Továrna na zpracování mědi v Alaverdi, doly na měď a molybden v Akhtale a jejich odkladiště, která se nacházejí v těsné blízkosti řeky Debed, jsou prokázaným zdrojem kontaminace těžkými kovy, a jejich činnost znečišťuje i vzdálenější oblasti.

Výzkum proběhl v laboratořích Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, ve Státním veterinárním ústavu v Praze a Zdravotním ústavu se sídlem v Ústí nad Labem v rámci Programu na podporu transformační spolupráce MZV ČR.

V půdě zkoumané oblasti bylo zjištěno zvýšené množství arzenu, kadmia, mědi, molybdenu, niklu a olova.

„Většinu oblastí, kde výzkum probíhal, lze považovat za znečištěnou. Hladiny chemických látek v některých případech představují hrozbu pro životní prostředí a lidské zdraví. Koncentrace těžkých kovů v mnohých vzorcích půdy překračují světové právní normy,“ shrnuje Oleg Dulgaryan, ředitel Centra pro aktivizaci a podporu obyvatelstva (CCMS), s odkazem na arménské, nizozemské, francouzské a české půdní standardy a také na americké standardy EPA pro úroveň znečištění v neprůmyslových oblastech.

Jiné výsledky pro potraviny a vlasy

Zatímco vzorky půdy odhalily zvýšený výskyt těžkých kovů, vzorky potravin a vlasů nepřinesly podobně znepokojivé závěry. V analyzovaných potravinách (konkrétně v domácí zelenině, ovoci a medu) byly splněny maximální limity pro výskyt kadmia a olova stanovené Organizací pro výživu a zemědělství, Světovou zdravotnickou organizací a Evropskou unií. Byly splněny i normy stanovené nařízením ministra zdravotnictví Arménie.

Výskyt rtuti a niklu ve zkoumaných vzorcích lidských vlasů také zřídkakdy překročil mezinárodní normy. Výjimkou byly tři vzorky vlasů z jedné farmy umístěné v Akori, které obsahovaly zvýšený výskyt niklu ve srovnání s ostatními vzorky i v porovnání s obdobnými studiemi.

Je nutné provést další výzkum, abychom zjistili, zda dochází k hromadění kadmia a arsenu v lidském těle,” navrhuje Jindřich Petrlík odborník Arniky na toxické látky. „Těžké kovy jsou jen jedna skupina nebezpečných chemických látek, které se kvůli místnímu průmyslu uvolňují. My v této oblasti plánujeme další aktivity. Vláda by navíc měla zajistit nějaký monitoring znečištění a jeho zdravotních důsledků. Zkoumali jsme výskyt dioxinů v dalším vzorku slepičích vajec z volného chovu z Alaverdi a výsledek potvrdil alarmující hladinu těchto látek, kterou jsme odhalili již loni. Dioxiny jsou nebezpečné i ve velmi malé míře a zdá se, že kontaminace Alaverdi těmito chemikáliemi je opravdu závažná,“ uzavírá.

Center for Community Mobilisation and Support (CCMS) je místní nezisková organizace působící v severoarménském Alaverdi. CCMS se podílí na rozvoji občanské společnosti, kulturního života, mládežnických organizací a také pořádá vzdělávací akce pro veřejnost. Aktivity CCMS se soustředí na ochranu lidských práv, ochranu práv dítěte, sociální problémy, vzdělání, zdravotnictví a životní prostředí. CCMS spolupracuje s regionálními i mezinárodními organizacemi. V poslední době se CCMS zaměřuje na ekologické problémy v provincii Lorri kvůli neúnosné situaci v tomto regionu. Více informací…

Arnika je česká nezisková organizace, která spojuje lidi usilující o lepší životní prostředí sídlící v Praze. Od svého vzniku v roce 2011 patří mezi nejvýznamnější ekologické organizace v České republice. Zabývá se ochranou přírody, toxické látky a odpady a účast veřejnosti při rozhodování o ekologických otázkách. Arnika spolupracuje s řadou mezinárodních partnerů v mnoha zemích světa (např. v Arménii, Bosně a Hercegovině, Ghaně, Thajsku či na Ukrajině) a pomáhá tak lidem na celém světě dosáhnout lepší a zdravější budoucnosti. Více informací…

Ecolur je arménský online informační portál, který přináší zprávy o ekologických tématech a problémech v celé zemi. Cílem Ecoluru je zvýšit povědomí veřejnosti, úřadů, místních obyvatel a médií o této problematice. Ecolur také poskytuje odborná vyjádření k ekologickým otázkám a poskytuje ekologický a sociální monitoring ve znečištěných oblastech. Cílem Ecoluru je zajistit všem obyvatelům přístup k informacím o životním prostředí a zlepšit tak jejich podmínky pro život.

NAŠI PARTNEŘI

ORER ARMENIAN EUROPEAN MAGAZINE
connect with us: