Tag Archives: BBC

23.01.2015
Անգլիական BBC 4 կա­յանը Դեկ­­տեմբեր 29էն Յու­­նուար 2, հայ­­կա­­կան Սփիւռքը ներ­­կա­­յաց­­նող յա­ջոր­­դա­­կան հինգ սփռումներ կա­տարած է: Յայ­­տա­­գիրը պատ­­րաստուած է գրող
Մանրամասն