Tag Archives: Քրիստոնյանների աղետը

02.11.2017
Ինչպես արդեն գրել ենք Orer.eu-ում, Պրահայի ,,Pavel Mervart,, հրատարակչությունը լույս է ընծայել Միխայիլ Ռուտիլի, Պետրա Կոշտալովայի եւ Պետր Նովակի ,,Քրիստոնյաների
Մանրամասն