Tag Archives: Քրիսչըն Պէյլ

19.06.2015
ԼՈՍ ԱՆՃԵԼԸՍ.- «Շօպիզ 411» կայքը կը տեղեկացնէ, թէ «Օսքար» մրցանակին արժանացած դերասան Քրիսչըն Պէյլ եւ «Օսքար» մրցանակի թեկնածու դերասան Օսքար
Մանրամասն