Tag Archives: փոխանցում

19.01.2015
Ըստ Կեդ­րո­նական դրա­մատան հրա­պարա­կած վի­ճակագ­րա­կան տուեալ­նե­րուն, ան­ցեալ տա­րուան առա­ջին 11 ամիս­նե­րու ար­դիւնքնե­րուն հա­մաձայն ար­տա­սահ­մա­նէն Հա­յաս­տան կա­տարուող փո­խան­ցումնե­րու զուտ հոս­քը (ստա­ցուած
Մանրամասն