Tag Archives: Վահան Եպս. Յովհաննէսեան

08.12.2014
Կիրակի Դեկ­տեմբեր 7ին, Փա­րիզի Ս. Յով­հաննէս-Մկրտիչ առաջ­նորդա­նիստ եկե­ղեց­ւոյ մէջ Վա­հան Եպիսկ. Յով­հաննէ­սեան, որպէս Ֆրանսայի Թեմի Առաջնորդ մա­տու­ցանեց իր անդրա­նիկ պա­տարա­գը։
Մանրամասն