Tag Archives: Վահան Եպիսկ. Յովհաննէսեան

15.12.2014
«Նոր Յա­ռաջ» – Դեկ­տեմբեր 2ին, իբ­րեւ Ֆրան­սա­յի թե­մի առաջ­նորդ ձեր պաշ­տօ­նը ստանձնե­լու՝ գա­հակա­լու­թեան արա­րողու­թիւնն էր։ Կա­րելի՞ է, որ ներ­կա­յաց­նէիք ձեր
Մանրամասն