Tag Archives: Վա­հան Եպս. Յով­հաննե­սյան

03.12.2014
 Երեքշաբթի Դեկտեմ­բեր 2ի երե­կոյեան, Փա­րիզի Սուրբ Յով­հաննէս-Մկրտիչ Մայր Տա­ճարին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Ֆրանսայի թեմի նո­րըն­տիր Առաջ­նորդ Վա­հան Եպիսկ. Յով­հաննէ­սեանի գա­հակա­լու­թեան
Մանրամասն