Tag Archives: Նարեկ Սեֆերյան

12.06.2018
Իտալիա, Վենետիկ, 1512թ. և Հնդկաստան, Մադրաս (Չենայ), 1794թ. ի՞նչ ընդհանուր բան կա միմյանցից այդքան հեռու այս երկու տարեթվերի և վայրերի
Մանրամասն