Tag Archives: Մես­րոպ Արք. Մու­թա­ֆեա­ն

27.10.2016
ՊՈԼԻՍ.-ԺԱՄԱՆԱԿ օրաթերթը հայտնում է. Պոլ­սոյ Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռի Ե­կե­ղե­ցա­կան ընդ­հա­նուր հա­մա­գու­մար ժո­ղո­վը պաշ­տօ­նա­պէս հանգս­տեան կո­չեց Թուր­քիոյ Հա­յոց 84-րդ պատ­րիարք Տ. Մես­րոպ Արք.
Մանրամասն