Tag Archives: ՀՀ դեսպան Ֆադեյ Չարչօղլյանը

03.09.2013
ՔՈՒՎԵՅԹ-Սեպտեմբերի 2-ին Քուվեյթում ՀՀ դեսպան Ֆադեյ Չարչօղլյանը հանդիպեց Քուվեյթի Պետության բարձրագույն կրթության և դաստիարակության հարցերի նախարար դոկտոր Նայֆ Ֆալլահ Ալ-Հաջրաֆի
Մանրամասն