Tag Archives: հայկական աշխարհ

27.08.2016
Օգոստոսի 25-ին ՀՀ սփյուռքի նախարարության և Երևանի պետական համալսարանի նախաձեռնությամբ ԵՊՀ Ռիթա և Վարդգես Պալյանների անվան դահլիճում մեկնարկեց «Հայկական աշխարհը
Մանրամասն