Tag Archives: Հակժբ Ասատ՝յան

03.05.2018
Անցած երկու շաբաթներին հայ ժողովուրդը կրկին ձեռք բերեց իր անկախությունը։ Թեեւ 1991 թվականի հռչակագրով արդեն անկախ էր, սակայն անցած 27
Մանրամասն