Tag Archives: Կիպրահայոց

27.10.2014
Շաբաթ երեկոյեան ՀԲԸՄ-ի Նիկոսիոյ ակումբին մէջ, տօնուեցաւ մասնաճիւղի հարիւրամեակը։ Ներկայ էր Կիպրահայոց Թեմի Կաթողիկոսական Փոխանորդ Տէր Նարեկ Արքեպիսկոպոս, Հայ Համայնքի Պետական
Մանրամասն