Tag Archives: Լեւոն Պօղոս Զեքիեան

22.05.2014
Հայ կաթողիկէ պատրիարքարանի դիւանը կը յայտնէ, թէ Սրբազան Քահանայապետ Ֆրանչիսկոս Պապը գերյարգելի հայր Լեւոն Պօղոս ծայրագոյն վարդապետ Զեքիեանը անուանեց որպէս
Մանրամասն