Tag Archives: դրամ

03.07.2015
ԵՐԵՒԱՆ-Հայաս­տա­նի Կեդ­րո­նական Դրա­մատան տո­ւեալ­նե­րուն հա­մաձայն, Մա­յիսին, Սփիւռքէն Հա­յաս­տան ղրկո­ւած գու­մարնե­րը կազ­մած են 84,3 մի­լիոն տո­լար, ինչ որ կը նշա­նակէ 29%ի
Մանրամասն