Tag Archives: Բոլոնիայի գործընթաց

20.10.2017
ԿՐԹԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄՆԵՐՆ ՈՒ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ «Էդիթ-Պրինթ» հարատարակությունը լույս Է ընծայել բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆ. Սերգո Երիցյանի և տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆ.
Մանրամասն